Väestön ikääntyessä ja kilpailun kasvaessa työnantajat joutuvat yhä useammin kilpailemaan osaavasta työvoimasta. Tämä edellyttää työnantajalta panostuksia työympäristön turvallisuuteen sekä työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Turvallisuuskulttuuri määrittää pitkälti sen, millaisessa roolissa terveys ja turvallisuus työpaikalla ovat, millaisia toimenpiteitä niiden edistämiseksi tehdään ja kuinka menestyksekkäästi niitä toteutetaan.

Työturvallisuus siis liittyy paitsi johdon ja työntekijöiden työturvallisuusosaamiseen, työturvallisuutta lisääviin toimintatapoihin ja laitteisiin (lue lisää ja tutustu aiheeseen) sekä kaikkiin turvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin ja niiden kriittiseen arviointiin. Työturvallisuus, kuten laajemminkin työympäristön kehittäminen, ovat sekä työntekijän ja työnantajan vastuulla. Hyvä ja vastuullinen työnantaja kehittää työympäristöä ja siihen liittyviä käytäntöjä yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa, sillä hyvinvointi syntyy työn arjessa ja on osa hyvää johtamista!

Työturvallisuuden perusasiat kuntoon

Työturvallisuus työpaikalla on kaikkien yhteinen asia, mutta vastuu on aina työnantajalla. Työturvallisuuden kehittäminen edellyttää ennakointia, suunnitelmallisuutta ja turvallisuuskysymysten kietomista kaikkeen toimintaan. Tämä edellyttää konkreettista tavoitteiden asettamista, toimintasuunnitelman huolellista laatimista, käytännön toimenpiteiden jatkuvaa uudelleenarviointia sekä työntekijöiden sitouttamista yhteisiin turvallisuuteen liittyviin tavoitteisiin ja käytäntöihin. Yksittäinen turvallisuuteen liittyvä päämäärä voi yksinkertaisimmillaan olla työntekijöiden ensiapuvalmiuden ja elvytystaitojen parantaminen. Vaikka näennäisesti saattaakin vaikuttaa olevan kysymys pienestä yksityiskohdasta suuren yrityksen toiminnassa, työntekijöiden kyky reagoida nopeasti esimerkiksi työtapaturmien ja sairaskohtausten sattuessa on ensiarvoisen tärkeää muun muassa työntekijän parantumisen ja työhön paluun kannalta. Lisäksi panostuksella pieniin yksityiskohtiin työturvallisuuteen liittyen on usein hyvinkin suuri vaikutus työnantajan imagoon houkuttelevana työnantajana sekä positiiviseen työilmapiiriin työntekijöiden keskuudessa!

Työympäristöä kehitetään yhdessä!

Työympäristö koostuu paitsi työpaikan fyysisistä puitteista ja turvallisuudesta, myös ilmapiiristä! Positiivinen työympäristö koetaan houkuttelevana, ja mukavalle työpaikalle tullaan mielellään joka aamu. Positiivisen työympäristön voidaan yksinkertaistetusti katsoa muodostuvan avoimesta, kaksisuuntaisesta kommunikaatiosta, työn ja muun elämän yhteensovittamisen mutkattomuudesta, työntekijöiden kehittymismahdollisuuksista ja palkitsemisesta sekä vahvasta yhteishengestä. Nämä kaikki tekijät liittyvät vahvasti työntekijöihin, joten työntekijöiden tulisi päästä osalliseksi työympäristön kehittämiseen paitsi suunnittelu myös toteutus- ja arviointivaiheissa. Työpaikalla voisi ottaa esimerkiksi käytännöksi säännölliset aivoriihet, joissa yhteisesti pohditaan vallitsevia toimintamalleja sekä niiden vahvuuksia ja mahdollisia kehityskohteita. Aivoriihet lisäävät jo itsessään työntekijöiden kokemusta kuulluksi tulemisesta, millä on yksittäisen työntekijän kannalta varmasti vaikutusta työhyvinvointiin. Lisäksi aivoriihet ovat nopea ja suhteellisen varma tapa keksi uusia ideoita!