Työturvallisuus on nimenmukaisesti työpaikan turvallisuuden hallintaa oma-aloitteisesti. Hyvässä työympäristössä kiinnitetään huomiota turvallisuuteen jo lähtökohtaisesti, ennen kuin mitään on ehtinyt sattua. Tapaturmia ja työterveysvaaroja voidaan ehkäistä puuttumalla jo etukäteen niiden taustasyihin, ja näin jokaista työpaikkaa voidaan kehittää turvallisempaan suuntaan.

Turvallisempi työympäristö on yhteinen asia

Lopullinen vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla, mutta se on silti kaikkien yhteinen asia. Esimerkiksi kiinnittämällä huomiota työntekijöiden ensiapuvalmiuksiin voi parantaa työturvallisuuden lähtökohtia omalla työpaikalla. Työsuojelu määrää myös, että ensiapuvälineitä on löydyttävä työpaikoilta riittävä määrä tapaturmien varalta.

Työturvallisuuteen kuuluu tietysti esimerkiksi myös työergonomian ylläpito sekä mahdollisten sisäilmaongelmien kartoittaminen ajoissa. Myös raskaana oleville työntekijöille on varmistettava turvallinen työskentely. On lisäksi huomioitava, ettei raskaana olevaa voi velvoittaa fyysisiin tehtäviin.

Terveyttä ja turvallisuutta on syytä pitää työpaikalla ensiarvoisen tärkeässä roolissa. Jo se auttaa kiinnittämään turvallisuuteen enemmän huomiota. Tapaturmariskit on hyvä tunnistaa, jolloin työtapaturmiin johtavat tilanteet on mahdollista ehkäistä etukäteen välttämällä tilanteita, joissa tapaturmia todennäköisimmin sattuu. Jos riskiä ei voi poistaa kokonaan, on henkilösuojainten käyttö välttämätöntä. Lisätietoa työturvallisuudesta voit saada Työterveyslaitokselta.

Ensiapuvälineitä työpaikalle

Työsuojeluhallinnon ja -lain määräysten mukaisesti työpaikoilla on oltava saatavilla ensiapuvälineitä mahdollisen tapaturman tai sairaskohtauksen varalta. Ensiapuvälineet on pidettävä ajan tasalla ja ensiapupakkaus täysin varusteltuna sekä ohjeistettuna. Ensiapuvälineistö on hyvä mitoittaa työpaikan tarpeiden mukaan. Perustason ensiapuvälineisiin kuuluu aina sidetarpeita, mutta myös esimerkiksi rankalauta voi olla tarpeen. Ajankohtaisessa pandemiatilanteessa myös kasvomaskeja on oltava saatavilla.